Regulamin

1. Udział w zawodach może brać każdy (poza organizatorami), kto zgłosi gołębie rocznika 2021 za pomocą formularza dostępnego na tej stronie oraz spełni pozostałe warunki określone w regulaminie WG Pomorze. Gołębnik gdzie odbywać się będą zawody znajduje się w miejscowości Jawory  k/ Slupska woj. Pomorskie.

 

2. Każdy uczestnik zgłasza dowolną ilość drużyn lub gołębi z roku 2021 z kartą własności oraz rodowodem- w rodowodzie wymagany dokładny adres z nr. telefonu uczestnika. Drużyna liczy 7 sztuk gołębi z czego 3 pierwsze z lotu liczone są do mistrzostwa. Opłata za drużynę  7 sztuk wynosi 2800 zł. Opłata za pojedyńcze gołębie wynosi 400 zł.

 

3. Opłata zgłoszeniowa (zaliczka) wynosi 1000 zł od drużyny i 200 zł od pojedynczych gołębi. Pierwsze wpłaty będą przyjmowane od 01.01.2021. Zaliczki nie podlegają zwrotowi.

 

4. Pozostałą kwotę należy uregulować najpóźniej do dnia dostarczenia gołębi (potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do dostarczonych osobiście lub przysłanych gołębi).

 

5. Termin przyjmowania gołębi od  01.04.2021 do 10.05.2021r. Gołąb powinien mieć 30-37 dni powinien samodzielnie pić i jeść. Wymiana gołębi spowodowana zgonem ptaka do 1.06.2021r. Gołąb powinien posiadać kartę własności (z podpisem) i rodowód z dokładnym adresem i nr telefonu.

 

6. W przypadku niedostarczenia gołębi w określonym terminie, opłata wstępna (rezerwacyjna) nie podlega zwrotowi.

 

7. Na WG Pomorze dostarczamy gołębie 30 – 37 dniowe. Gołębie zimowe nie mogą rywalizować we wspólnym gołębniku.

 

8. Gołębie powinny być zaszczepione przeciw paramyxowirozie i wysłane najprędzej 5-8 dni po szczepieniu. Drugie szczepienie wykonuje organizator.

 

9. Organizator zapewnia elektroniczną kontrolę stanu gołębnika. W dniu dostarczenia, gołębiom zostaną przydzielone obrączki elektroniczne.

 

10. Gołębie dostarczone do gołębnika WG Pomorze podlegają rozporządzeniom organizatora.

 

11. Gołębie dostarczone w złej kondycji zdrowotnej lub z oznakami chorobowymi, po wcześniejszej konsultacji z właścicielem, będą usunięte humanitarnie z gołębnika.

 

12. Każdy uczestnik WG Pomorze może zgłosić dowolną ilość drużyn składających się z 7 sztuk gołębi.

 

13. Informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania mniejszej liczby  gołębi. Wiąże się to jednak z  mniejszą szansą w mistrzostwie drużynowym.

 

14. Zwycięskie drużyny rywalizacji WG Pomorze wyłoni 5 lotów konkursowych + lot finałowy (liczy się suma punktów).

 

15. Plan lotów (oraganizator zastrzega prawo do zmian):

 

Loty treningowe:

 

1 lot treningowy - 5 km

2 lot treningowy - 10 km

3 lot treningowy - 20 km

4 lot treningowy - 25 - 35 km

5 lot treningowy - 40 - 50 km

6 lot treningowy - 80 km

 

Loty konkursowe:

 

1 lot konkursowy +/- 100 km

2 lot konkursowy +/- 190 km

3 lot konkursowy +/- 250 km

4 lot konkursowy +/- 350 km

 

Lot półfinałowy

 

lot półfinałowy +/- 400 km

 

Lot finałowy

 

lot finałowy 500-600 km

 

16. Loty treningowe nie liczą się do klasyfikacji  Drużynowej.

 

17. Szczegółowy wykaz miejscowości i daty lotów konkursowych oraz lotu finałowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej WG Pomorze.

 

18. Organizator ma prawo do:

- skrócenia odległości lotu oraz zmiany terminu lotu, ze względu na trudne warunki atmosferyczne

- nie koszowania gołębi będacych w złej formie bądź takich, które wróciły dzień przed lotem (zasada nie dotyczy lotu finałowego)

- dodatkowego podlotu (treningu) w odległości do 40km, pomiędzy lotami konkursowymi.

 

19. Na każdy lot konkursowy, gołębie będą wkładane przez komisje wkładaniowe, składające się z organizatora oraz chętnych uczestników WG Pomorze.

 

20. Zakończenie lotów konkursowych odbywać się będzie około godziny 21:00 (w dniu wypuszczenia), pod warunkiem, że z lotu powróci 100% gołębi punktowanych. W przeciwnym wypadku, zegar będzie włączony do 36 godzin od wypuszczenia gołębi, bez względu na ilość gołębi.

 

21. Podczas lotu finałowego system konstatujący zostanie odłączony po 48 godzinach od wypuszczenia gołębi, pod warnukiem, że powróci 100% gołębi punktowanych.

 

22. Planowana maksymalna obsada WG Pomorze w 2021 roku będzie wynosić 2200 sztuk gołębi młodych.

 

23. System nagradzania na WG Pomorze:

 

- Przy obsadzie 2200 sztuk, całkowita pula na nagrody wyniesie 440 000 zł + nagrody w postaci pucharów + ewentualne nagrody od sponsorów WG Pomorze. W przypadku nie osiągnięcia pełnej obsady gołębnika, nagrody zostaną proporcjonalnie (procentowo) pomniejszone.

- Ostateczna wysokość nagród zostanie podana na stronie wspólnego gołębnika po zakończeniu przyjmowania gołębi.

- W locie finałowym, organizator nagrodzi 100 najszybszych gołębi.

 

Loty konkursowe 1-4 (od 100 do 350 km):

 

1 miejsce – 800 zł

2 miejsce – 600 zł

3 miejsce – 400 zł

4 - 10 miejsce – 300 zł

11 - 20 miejsce – 200 zł

 

Lot półfinalowy - 5 lot:

 

1 miejsce – 4000 zł

2 miejsce – 3000 zł

3 miejsce – 2500 zł

4 miejsce – 1500 zł

5 - 30 miejsce – 400 zł

 

Lot finałowy:

 

1 miejsce – 120.000 zł

2 miejsce – 60.000 zł

3 miejsce – 30.000 zł

4 miejsce – 10.000 zł

5 miejsce – 6.000 zł

6 - 10 miejsce – 2000 zł

11 - 20 miejsce – 1500 zł

21 - 30 miejsce – 1000 zł

31 - 60 miejsce – 500 zł

61 - 100 miejsce – 250 zł

 

Drużynowe:

 

1 miejsce – 50.000 zł

2 miejsce – 30.000 zł

3 miejsce – 25.000 zł

4 miejsce – 5.000 zł

5 miejsce – 3.000 zł

6 - 10 miejsce – 1.000 zł

 

24. Mistrzostwo będzie wyliczone z sumy prędkości gołębia z wszystkich lotów konkursowych. Dotyczy to mistrzostwa drużynowego. Liczone od odległości 100 km.

 

25. W rywalizacji drużynowej, sumaryczny wynik robią indywidualne wyniki 3 najszybszych gołębi danej drużyny z każdego lotu konkursowego.

 

 

26. Jeżeli z lotu finałowego nie powróci zakładana liczba 100 gołębi, to pozostała kwota przeznaczona, a nie wykorzystana na  nagrody zostanie podzielona równo na gołębie które uczestniczyły w locie finałowym, lecz z niego nie powróciły do momentu zamknięcia lotu lub przechodzi do puli nagród kolejnego sezonu.

 

27. Organizator bierze na siebie niżej wymienione obowiązki związane z organizacją WG Pomorze:

- zakwaterowania gołębi we wspólnym gołębniku

- humanitarnego traktowania powierzonych gołębi

- opieki weterynaryjnej nad powierzonymi gołębiami

- odpowiedniego żywienia

- prawidłowej organizacji lotów treningowych oraz konkursowych

- prowadzenia i zamieszczania na stronie internetowej odpowiedniej dokumentacji z przebiegu rywalizacji

 

28. Gołębie zostaną zaszczepione przeciw Paramyxowirozie i ospie.

 

29. Opiekę weterynaryjną w sezonie 2021 prowadzić będzie wyspecjalizowany lekarz weterynarii.

 

30. Po ostatnim locie konkursowym gołębie będą przeznaczone na licytację. Cena wywoławcza gołębia to 180 zł. Suma gołębia dzielona będzie 50% na 50% między organizatorem, a współwłaścicielem gołębia - 20% koszty aukcji. Gołębie niezlicytowane może wykupić były właściciel gołębia za cenę 100 zł. Gołębie, które nie zostaną sprzedane na aukcji lub wykupione przez właściciela przechodzą na własność organizatora

 

31. Nagrody wypłacamy po zakończeniu lotu finałowego w rywalizacji drużynowej. Inne nagrody będą wypłacane do 20 dni.

 

32. Od nagród wysyłanych na konta zagraniczne będzie potrącana prowizja bankowa.

 

33. Od nagród trzeba odliczyć 10% podatek dochodowy od wygranych, który odprowadza organizator.

 

34. W dniu lotu finałowego planowany jest poczęstunek dla uczestników i kibiców.

 

35. W przypadku strat gołębi (loty, padnięcia, obloty wokół gołębnika i inne) organizator nie zwraca dokonanych wpłat za udział. Organizator WG będzie rozstrzygać wszelkie sprawy sporne, a jego decyzja będzie nieodwołalna.

 

36. Regulamin może ulec zmianom. Ostateczna wersja zostanie przedstawiona przy dostarczeniu gołębi przez uczestników.

 

37. Potwierdzenie uczestnictwa - dostarczenie gołębi oraz wpłata należności, jest jednoznaczna z zaakceptowaniem regulaminu. Gołębie, które nie będą posiadały karty własności i rodowodu, nie będą brały udziału w nagrodach. Po lotach gołębie bez rodowodu przechodzą na własność organizatora i będą wystawione na aukcję, a kwota uzyskana przechodzi na własność WG Pomorze.

 

38. Rejestracja w zawodach WG Pomorze oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez WG Pomorze dla potrzeb niezbędnych do rejestracji oraz przyszłych działań (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

 

Organizator: Wojciech Roda, tel: 667 494 696